Sponsoring

Ten aanzien van sponsoring heeft het Ministerie van Onderwijs beleid ontwikkeld. Delta-onderwijs heeft dit beleid overgenomen. De Marcoen heeft dit beleid gebruikt als basis bij het formuleren van eigen richtlijnen en bepalingen.
We staan sponsoring toe onder de volgende voorwaarden:
• Sponsoring mag niet indruisen tegen de schoolcultuur van De Marcoen.
• De tegenprestatie en/of reclame moet bescheiden van aard zijn. De leerlingen mogen er geen geestelijke of lichamelijke schade van ondervinden.
• Elk verzoek van sponsoring wordt eerst met de locatiedirecteur besproken.
• Voor elke sponsoractie moeten het doel en de werkwijze duidelijk worden aangegeven.
• Indien op een sponsorverzoek snel gereageerd moet worden, dan heeft de locatiedirecteur toestemming van team en Medezeggenschapsraad om naar eigen goeddunken te handelen.
• Iedere sponsoractie wordt vooraf of achteraf door de Medezeggenschapsraad beoordeeld. De MR heeft hierbij instemmingsrecht.
• Iedereen kan een sponsoractie ondernemen.
• De sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de school aantasten.
• Indien sponsoring bestaat uit het leveren van lesboekjes, folders, dvd’s, e.d., dan moet rekening gehouden worden met de aard van het aanbiedende bedrijf of maatschappelijke instelling. Omdat het materiaal in handen van kinderen komt, kijken we zorgvuldig naar de objectiviteit en betrouwbaarheid van de inhoud.
• Voor het organiseren van activiteiten als educatieve excursies, sportdagen e.d., kan een beroep gedaan worden op sponsors in de buurt. Het aangebodene moet steeds kindvriendelijk en gezond zijn.
• Bij een uitgebreide of langlopende sponsoring zal de directie met de sponsor een schriftelijke overeenkomst aangaan, waarin wederzijdse verplichtingen worden vastgelegd.
• Bij uitdelen van reclamemateriaal zijn we terughoudend en voorzichtig. De aard van de reclame moet met het onderwijs te maken hebben. Dit geldt niet voor aankondigingen van activiteiten in het dorp, deze delen we uit als de activiteit op kinderen is gericht en de aankondiging strookt met de beschreven voorwaarden.