Leerlingenzorg

Wij vinden het belangrijk om op onze school aan te sluiten bij de ontwikkeling en de capaciteiten van elke individuele leerling. Dit doen we onder andere door in de groep gedifferentieerd (op drie niveaus) te werken. We proberen zo optimaal mogelijk te voldoen aan de behoeften van elke leerling.

Om zicht te krijgen op wat de kinderen nodig hebben gebruiken we op school een digitaal leerlingvolgsysteem, Dotcom. Elk kind heeft hierin een eigen dossier waarin het verloop van de schoolperiode wordt bijgehouden. Toetsgegevens, gespreksverslagen en handelingsplannen zijn hierin opgenomen. In de voorschool en groepen 1-2 maken we gebruik van het observatiesysteem Kijk! om een compleet te krijgen van de ontwikkeling van uw kind.
In iedere groep worden groepsoverzichten en groepsplannen gemaakt waarin de ondersteuningsbehoeftes van de leerling worden beschreven. De groepsplannen worden twee keer per jaar opgesteld en 4 keer per jaar geëvalueerd. De groepsplannen en groepsoverzichten worden besproken met de intern begeleider van de school.

Als door observatie, toetsen of als uit ons leerlingvolgsysteem bijzonderheden over een leerling naar voren komen vindt overleg plaats tussen de leerkracht en de interne begeleider (IB-er). Samen bekijken zij wat de onderwijsbehoefte van de leerling is en welke de verder te ondernemen stappen zijn.
Kinderen met extra ondersteuningsbehoeften worden in principe in de eigen klas begeleid door de eigen leerkracht. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van de zogenaamde instructietafel.