Ouderbetrokkenheid en -participatie

Ouderbetrokkenheid

Contacten tussen ouders en school zijn heel belangrijk. Onderzoek toont aan dat het welbevinden en de leerprestaties van kinderen toenemen wanneer hun ouders betrokken zijn bij de schoolontwikkeling van hun kind. Wij vinden het daarom heel belangrijk om regelmatig met elkaar in contact te komen. Dit gebeurt onder ander op de infoavond, de rapportgesprekken en tijdens open avonden, maar uiteraard kunt u op elk gewenst moment een afspraak maken met de leerkracht van uw kind. Daarnaast hebben we diverse communicatiekanalen, zoals de nieuwsbrief, de website, e-mail en Klasbord.

Informatieavond en rapportgesprekken

In de derde week van het schooljaar nodigen we alle ouders uit voor een oudergesprek om kennis te maken en het welbevinden van de leerling te bespreken. Het doel van dit gesprek is dat de leerkracht sneller aan kan sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerling.

Twee keer per jaar ontvangen alle leerlingen van groep 1 t/m 8 een rapport. De leerlingen van groep 1 t/m 8 ontvangen in januari hun eerste rapport en in juni het tweede. De rapporten van groep 1-2 zijn gebaseerd op de Kijk-registratie.

In januari worden alle ouders van groep 1 t/m 7 uitgenodigd voor een oudergesprek. In de zomer vinden er nog facultatieve 10-minutengesprekken plaats voor groep 3 t/m 6. De groepsleerkrachten nodigen dan zelf nog enkele ouders uit voor een gesprek of u kunt zich hiervoor aanmelden. In groep 7 wordt er in deze periode een voorlopig adviesgesprek gehouden. In groep 1-2 worden alle ouders uitgenodigd. Groep 8 volgt een apart traject in het kader van de overgang naar het voortgezet onderwijs. Ook de voorschool volgt een apart traject. Zij nodigen u uit voor een gesprek als uw kind net gestart is, 3 jaar is en als het naar de basisschool gaat.

Buiten de rapportbesprekingen om bent u altijd van harte welkom voor een gesprek. We vragen u dan een afspraak te maken met de leerkracht, zo weet u zeker dat deze tijd heeft voor u.

Informatie aan gescheiden ouders

Er zijn kinderen op school waarvan de ouders niet bij elkaar leven. Wij vinden het belangrijk om beide ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind of kinderen. Informatie wordt in principe aan beide ouders verstrekt, tenzij we over documenten beschikken dat dit niet toegestaan is. Voorwaarde is natuurlijk wel dat beide ouders zelf hun verschillende adressen kenbaar maken aan de directeur. School is in geen geval partij als beide ouders samen er niet uitkomen. Wij pleiten voor open communicatie en bij informatieverstrekking via de mail worden bij voorkeur beide ouders in de mailing opgenomen.

Op een ouderavond beide ouders welkom zijn voor een gezamenlijk gesprek. Alleen in bijzondere gevallen kan hier van worden afgeweken. Als één van de ouders dit anders wil, kan hij of zij contact opnemen met de directie.

Een verzoek om gegevens over het kind te verstrekken aan derden wordt altijd aan gezag dragende ouders gedaan.

Ouderparticipatie

Naast betrokkenheid bij de schoolontwikkeling van uw eigen kind kunt u op diverse manieren participeren op school. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan de medezeggenschapsraad of oudervereniging, maar ook bijvoorbeeld door een helpende hand uit te steken bij diverse activiteiten. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • klassenouders
  • leesouders, hulp bij de handvaardigsles
  • hoofdluisbrigade
  • vervoer naar theatervoorstellingen, excursies en schoolsporttoernooien
  • sport- en speldagen
  • vieringen, musical, schoolverlatersdagen,
  • onze schoolbibliotheek

Wij zijn altijd erg blij met al deze vormen van assistentie!

Klassenouders

Per groep worden aan het begin van het schooljaar één of meer klassenouders gevraagd. Deze ouders worden bij specifieke klassenaangelegenheden gevraagd ondersteuning te verlenen of te organiseren. Bijvoorbeeld bij de verjaardag van de leerkracht, bij het regelen van hulp bij diverse groepsactiviteiten, excursies of bezoeken aan voorstellingen. U bent als het ware de schakel tussen de leerkracht en de ouders van de groep.