Medezeggenschapsraad 2022-2023

Iedere school is verplicht een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is het orgaan dat overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, het meedenken over financieel beleid etc. In de MR zitten evenveel leerkrachten als ouders.

In onze MR worden de belangen van de ouders behartigd door drie ouders, zij vormen de oudergeleding van onze MR. De belangen van het personeel worden behartigd door drie teamleden, zij zijn de personeelsgeleding van onze MR. Veel zaken hebben een gezamenlijk belang en daarom is deze scheiding niet strikt.

Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR.
De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden.
De algemene bevoegdheden zijn:
• Het recht op informatie, dit betekent dat de directie alle informatie moet geven die nodig is om de taken binnen de MR goed uit te kunnen voeren.
• Recht op overleg, de MR heeft het recht om tenminste 2x per jaar met het schoolbestuur te praten over alle schoolse zaken.

De bijzondere bevoegdheden zijn:
• Instemmingsrecht, dit betekent dat de directie zonder instemming van de MR bepaalde beslissingen niet kan nemen. Instemmingsrecht wordt o.a gevraagd bij het schoolreglement, schoolplan en zorgplan.
• Adviesrecht, de MR heeft adviesrecht wat wil zeggen dat de directie serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De directie hoeft niet elk advies over te nemen. Wanneer de directie het advies niet overneemt moeten ze duidelijk beargumenteren op welke gronden het advies niet wordt overgenomen. Adviesrecht wordt o.a verleend bij fusie met een andere school, jaarlijkse begroting en vakantieregeling.

De MR vergadert ongeveer eens in de zes weken. De vergaderingen zijn openbaar en staan vermeld in de jaarkalender.
Naast de MR is er ook een bovenschoolse GMR. De GMR van Delta-onderwijs hecht grote waarde aan de mening van haar achterban en een breed draagvlak. Daarom is in een communicatieplan beschreven hoe zij communiceert met haar achterban. Elke MR heeft de mogelijkheid om dialoog aan te gaan met de GMR via een contactpersoon in de GMR.

Samenstelling medezeggenschapsraad:

OMR
Josje, moeder van Pip, Tuur en Bink
Laura, pleegmoeder van Soraya, Barbera, Myrthe, Jordy en Ricco
Pim, vader van Sven, Pleun en Sjors
PMR
juf Saskia
juf Suzanne
meneer Bart
Contact
Wij horen uiteraard graag wat er leeft onder ouders.
Wil je zaken aandragen die door de MR besproken dienen te worden? Verbeterpunten delen?
Dan kan dat via:
mrmarcoen@marcoen.nl

Uw inbreng wordt in de eerstvolgende MR vergadering besproken. Na deze vergadering krijgt u van ons een reactie.